16 year old girl.
50%spanish/ 50%british.
I reblog stuff.
Carpe Diem:D